PHOTO1

ﺇﺳﺘﺌﻨـــــﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃــــــــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـــــــﺪﺍﻏﻮﺟﻴــــــﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳـــــــﺎ ﻟﻠﺴﻨـــﺔ ﺍﻟﺠـــﺎﻣﻌﻴـــﺔ 2020/2019

الملخص:
ﺇﺳﺘﺌﻨـــــﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃــــــــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـــــــﺪﺍﻏﻮﺟﻴــــــﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳـــــــﺎ ﻟﻠﺴﻨـــﺔ ﺍﻟﺠـــﺎﻣﻌﻴـــﺔ 2019-2020 ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒـــﺖ 19 ﺳﺒﺘﻤﺒـــــﺮ2020 ﺑﺠـــــــﺎﻣﻌــــــﺔ ﻋﻤـــــــاﺭ ﺛﻠﻴﺠــــــﻲ ﺑﺎﻷﻏــــــــــــــﻮﺍﻁ 
الحدث: ﺇﺳﺘﺌﻨـــــﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃــــــــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـــــــﺪﺍﻏﻮﺟﻴــــــﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳـــــــﺎ ﻟﻠﺴﻨـــﺔ ﺍﻟﺠـــﺎﻣﻌﻴـــﺔ 2019-2020…